Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

Miljöpolicy

WIBO FÄRG AB verkar inom en bransch med hög kemikalieanvändning där man i de flesta fall inte vet vilken långsiktig påverkan ämnen som används har på vår miljö. Användandet av olika nya tillsatsmedel tenderar dessutom att öka i omvänd proportion till en generellt minskande volymtorrhalt.En lägre volymtorrhalt innebär automatiskt ett ökat användande av lösnings- och spädningsmedel som avgår vid appliceringen. Dessa påverkar miljön negativt oavsett om de utgörs av aromatiska kolväten eller vatten.

Petroleumbaserade lösningsmedel är mer eller mindre direkt hälsovådliga för brukaren och påverkar dessutom naturen negativt med bl.a. ökande mängder markozon.

Vatten är en färskvara som kräver användande av miljöpåverkande konserveringsmedel i direkt proportion till den använda mängden vatten. Dessutom ökar behovet av olika kemiska tillsatser för att få hanterbara slutprodukter.

Färger spädda med vatten kräver generellt mycket fler tillsatser än färger spädda med nafta eller terpentin. Vattenburna färger invaggar dessutom oinitierade i en falsk känsla av säkerhet eftersom vatten anses vara ofarligt och färgprodukter innehållande vatten därför oftast betraktas och marknadsförs som ofarliga för miljön.

Eftersom nästan alla färgprodukter påverkar miljön mer eller mindre vore det bäst för miljön om man inte målade alls. Då detta är ett orealistiskt alternativ måste det näst mest miljövänliga vara att måla så sällan som möjligt.

WIBO FÄRG AB kommer därför att verka för en ökad kvalité på de färger som säljs och marknadsförs så att ommålningsintervallerna förlängs maximalt och behovet av färgprodukter för renoveringsmålning därför minskar på sikt.För att uppnå detta skall vi arbeta enligt följande mål:

externt

interntDenna miljöpolicy skall uppdateras rullande efterhand som målen uppfylls och revideras minst 1 ggr. per år tillsammans med de anställda.

Företagets VD är dock ytterst ansvarig för att miljöpolicyn följs och uppdateras.